fbpx
I. Gebruik van de website

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna de Disclaimer genoemd) zijn van toepassing op het bezoek van de website www.ilot.be (hierna de "Site” genoemd). Deze Site werd gemaakt door NAZCA Agency & Partners, met maatschappelijke zetel op de Avenue des Grives, 23A 1420 Braine-l’Alleud, en ondernemingsnummer 0642.683.101. Deze Site wordt beheerd door P4X sprl, met maatschappelijke zetel op de Avenue des thuyas, 5 4121-Neuville en Condroz, en ondernemingsnummer 0867.709.540.

Het raadplegen of gebruiken van de Site impliceert automatisch dat u deze Disclaimer aanvaardt. De toegang tot de informatie op de informatieve pagina’s is gratis, maar impliceert dat u kennis hebt genomen van de Disclaimer en die aanvaardt.

Wanneer een bezoeker/bezoekster (hierna “u”) de Site verder raadpleegt, betekent dit dat u de inhoud van de Disclaimer formeel hebt aanvaard.

De toegang tot de Site is gratis. U moet zich registreren op de Site, bepaalde gegevens meedelen en eventueel een toegangscode of een paswoord aanmaken om bepaalde diensten die de Site aanbiedt, te gebruiken.  Als u de voorwaarden voor deze diensten of het privacybeleid dat met die diensten samenhangt niet aanvaardt, kan u geen gebruik maken van de aangeboden diensten.

Gewoon door de Site te gebruiken, aanvaardt u de Disclaimer integraal en onvoorwaardelijk en verbindt u zich ertoe om de bepalingen ervan na te leven.  Als u de Disclaimer geheel of gedeeltelijk afwijst, is het aanbevolen om de Site niet te bezoeken of te gebruiken.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle pagina’s van de Site. Parallel daarmee zijn op de Site andere voorwaarden of contracten voorzien voor specifieke situaties of specifieke diensten die de Site aanbiedt. Die voorwaarden zullen voorgesteld worden en u zal ze formeel moeten aanvaarden vooraleer u gebruik kan maken van die specifieke situaties of diensten.

De vzw ‘t Eilandje behoudt zich het recht voor om deze Disclaimer op elk moment aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving, met name op basis van evoluties in de wetgeving of de rechtspraak.  We bevelen u daarom aan om de Disclaimer regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de recentste versie. Voor zover mogelijk zal, als er iets wezenlijk verandert in de Disclaimer, daarover informatie aangeboden worden op de Site.

De Site is in principe permanent toegankelijk, behoudens (al dan niet geplande) onderbrekingen voor onderhoud of omwille van overmacht. De vzw ‘t Eilandje is echter in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit het feit dat de Site niet beschikbaar is.

II. Informatie die de Site aanbiedt

De vzw ‘t Eilandje beheert de Site en past deze voortdurend aan om aan de bezoekers/bezoeksters de recentste informatie over haar diensten, activiteiten en producten te bieden. Het doel van de Site is om de bezoekers/bezoeksters optimaal te informeren. Mocht er onjuiste informatie gepubliceerd worden, dan zal de vzw ‘t Eilandje alles in het werk stellen om dat recht te zetten zodra ze die fout opmerkt.  De vzw ‘t Eilandje draagt geen enkele aansprakelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie die op de Site geraadpleegd wordt.

De informatie die op de Site wordt gezet, is algemeen opgevat en niet opgezet om op elk individueel geval een antwoord te bieden; daarom is die informatie niet noodzakelijk volledig of up-to-date en is het ook geen professioneel advies of aanbeveling voor een individuele situatie.  De vzw ‘t Eilandje waarborgt noch de juistheid noch de wettelijkheid van de informatie die op de Site wordt gezet of aangeboden (met inbegrip van eventuele reclameboodschappen die op aansprakelijkheid van de adverteerder worden weergegeven). De inhoud van de Site (met inbegrip van de hyperlinks) kan op elk moment zonder waarschuwing of mededeling worden gewijzigd of aangevuld.

III. Aansprakelijkheid van de vzw ‘t Eilandje

De vzw ‘t Eilandje waarborgt niet dat alle functies van de Site permanent beschikbaar zijn zonder fout of onderbreking, en evenmin dat fouten onmiddellijk worden hersteld, of dat de Site volledig vrij is van virussen of andere schadelijke elementen. De vzw ‘t Eilandje kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade (rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of immaterieel) die voortvloeit uit het gebruik van de Site of uit de onmogelijkheid om de Site te gebruiken.  De vzw ‘t Eilandje wijst elke aansprakelijkheid van de hand in geval van oneigenlijk of bedrieglijk gebruik van de informatie die op de Site wordt verstrekt.

IV. Hyperlinks naar de Site

Als er links naar de Site worden aangemaakt, moet dat aan de beheerder/beheerster van de Site worden gemeld. De link moet zo worden gemaakt dat de browser een nieuw venster opent die enkel de homepage van de Site toont.  Deep linking is niet toegelaten.

V. Hyperlinks naar andere sites

De Site kan rechtstreekse en onrechtstreekse hyperlinks bevatten naar andere sites van instellingen en particulieren die gelinkt zijn aan de vzw ’t Eilandje of er totaal los van staan. De vzw ‘t Eilandje is in geen geval aansprakelijk voor enige inhoud of enig privacybeleid van een site waar een link op de Site zou naar verwijzen.  Het leggen van hyperlinks naar een of meerdere sites, met inbegrip van linken die in die sites worden gelegd, betekent op geen enkele manier dat vzw ‘t Eilandje een associatie vormt, een partnerschap heeft, aangesloten is bij de instellingen die deze sites aanbieden of dat de vzw ‘t Eilandje deze goedkeurt.

Zodra de vzw ‘t Eilandje kennis krijgt van het feit dat op een site, waar een link op de Site naar verwijst, een eventuele illegale inhoud zou staan of een inhoud die niet met het nagestreefde doel strookt, dan wordt die hyperlink van de Site weggehaald, zonder dat de vzw ‘t Eilandje aansprakelijk kan worden gesteld voor de periode tijdens dewelke die hyperlink op de Site stond.

De vzw ‘t Eilandje kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de adressen van de websites of in de domeinnamen die op de Site staan.

VI. Intellectuele eigendom

De teksten, foto’s, pagina-opmaak, slogans, illustraties en andere elementen die op de site voorkomen, vallen onder het auteursrecht. De commerciële naam vzw ‘t Eilandje, de logo’s, tekeningen, slogans en databanken worden beschermd. Elke (volledige of gedeeltelijke) kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik of wijziging van de Site, onder eender welke vorm en op eender welke wijze, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van vzw ‘t Eilandje is strikt verboden. De gebruikers/gebruiksters van de Site verbinden zich er uitdrukkelijk aan toe om de auteursrechten die aan de vzw ‘t Eilandje of aan derden toebehoren, integraal te respecteren. De vzw ‘t Eilandje behoudt zich het recht toe om alle maatregelen te treffen die ze gepast acht om de schending van haar auteursrechten te beletten of er een einde aan te maken, zonder dat ze zelf op enige manier aansprakelijk kan worden gesteld voor deze maatregelen.

De vzw ‘t Eilandje verleent aan de gebruiker/gebruikster enkel het recht om de gegevens van de Site te kopiëren, af te drukken en te gebruiken teneinde de bezoeker/bezoekster te informeren; elke vorm van vermenigvuldiging, distributie of commercieel gebruik wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

VII. Privacy

Het privacybeleid van de vzw ‘t Eilandje voor gewone gebruikers/gebruiksters van de Site is ter inzage op de homepage van de Site; om van de diensten van de vzw ‘t Eilandje gebruik te kunnen maken, moet u dit beleid aanvaarden.

VIII. Aansprakelijkheid van de bezoeker/bezoekster

Door gebruik te maken van de informatie die de Site biedt, doet u afstand van elke klacht of verhaal tegen de vzw ‘t Eilandje in verband met het gebruik van de gegevens of de informatie die op de Site tot uw beschikking wordt gesteld.  De vzw ‘t Eilandje is in geen geval aansprakelijk voor eendere welke schade, ongeacht of deze opeenvolgend dan wel toevallig ontstaat. Door gebruik te maken van de informatie die de Site biedt, aanvaardt u tevens ook elk risico dat inherent samenhangt met het gebruik ervan en doet u afstand van elke klacht tegen de vzw ‘t Eilandje, met inbegrip van het risico op schade aan een computer, aan software of aan uw gegevens door een virus dat via de Site of door het feit dat u de Site hebt bezocht, zou worden meegestuurd of geactiveerd.

IX. Veiligheid van de site

De vzw ‘t Eilandje treft alle nodige maatregelen om de veiligheid van de Site te waarborgen, zoals veiligheidsaudits, encryptietechnieken, beveiligde omgevingen en alle redelijke maatregelen en procedures volgens de regels van de kunst en de staat van de technologie.  Bepaalde delen van de Site kunnen voorbehouden blijven en aan toegangsmodaliteiten onderworpen zijn. Indien de Site aangevallen wordt, in geval van cybercriminaliteit of van enige andere niet-toegelaten poging om tot een deel of de hele Site toegang te krijgen, zal de vzw ‘t Eilandje alle wettelijke middelen die tot haar beschikking staan gebruiken om de integriteit van de Site te beschermen, in samenwerking met de bevoegde gerechtelijke en politiediensten.

X. Nietigheid van een bepaling

Als een of meerdere bepalingen van deze Disclaimer nietig, niet wettelijk of niet toepasbaar blijken, leidt dat niet tot de nietigheid of de niet-toepasbaarheid van de andere bepalingen.  De bepaling die geheel of gedeeltelijk nietig, niet wettelijk of niet toepasbaar blijkt, moet als van onwaarde en zonder gevolg worden beschouwd, terwijl alle andere bepalingen van toepassing blijven.  De bepaling die van onwaarde en zonder gevolg wordt verklaard, moet worden vervangen door een andere modaliteit die hetzelfde doel heeft.

XI. Toepasbaar recht

Vermits uw bezoek aan de Site impliceert dat u instemt met deze Disclaimer en dus een online akkoord vormt, aanvaardt u dat elke betwisting of vordering met betrekking tot de Site of elk element dat erop staat, onder het Belgisch recht valt.  Door de Site te raadplegen, erkent u de bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van Brussel (België) en aanvaardt u om Nederlandstalige vorderingen enkel bij deze instanties in te stellen.