fbpx

Privacybeleid van de site www.ilot.be

Als verwerkingsverantwoordelijke, ‘t Eilandje verbindt zich ertoe om de privacy te respecteren van mensen die ze ontmoet in het kader van haar activiteiten, en inzonderheid van mensen die de site bezoeken en gebruiken.

De Data Protection Officer is professor Jacques Folon, die kan worden gecontacteerd op dpo@ilot.be.

Dit Privacybeleid (hierna het Beleid genoemd) beschrijft hoe we de Persoonsgegevens beheren die we bekomen op basis van formulieren, inschrijvingen op de website, telefoontjes, mails en andere communicatie met ons. We verwerken uw persoonsgegevens volgens alle wettelijke bepalingen in verband met de bescherming van de persoonsgegevens.

Door dit beleid te aanvaarden, door van de diensten van ‘t Eilandje gebruik te maken, door u te registreren voor een evenement van 't Eilandje of door op enige andere manier uw persoonsgegevens in te vullen, erkent en aanvaardt u de bepalingen van het Beleid en de verwerking en overdracht van persoonsgegevens die in overeenstemming met dit Beleid gebeuren.

De Persoonsgegevens die we in het kader van onze contacten opvragen, zijn meestal:

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • Onderneming
 • E-mail
 • Telefoon

Voor bepaalde verwerkingen van gegevens geldt een specifiek privacybeleid.

We gebruiken deze Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om te antwoorden op uw vragen en om met u en anderen te communiceren in het kader van onze activiteiten;
 2. Om u informatie te bezorgen over evenementen (met inbegrip van een nieuwsbrief waarop u zich systematisch kan uitschrijven);
 3. Om u steun en bijstand te verstrekken in het kader van onze diensten;
 4. Om u belangrijke informatie te bezorgen in verband met veranderingen van onze producten en diensten, onze bepalingen en voorwaarden, en andere administratieve, technische of commerciële informatie;
 5. Om beslissingen te nemen over het feit om u diensten te verstrekken;
 6. Om onderzoeken en marktonderzoeken te verrichten, met inbegrip van tevredenheidsonderzoeken;
 7. Om u marketinginformatie te bezorgen (met inbegrip van informatie over onze producten of over andere diensten die onze geselecteerde derde-partners aanbieden) volgens de voorkeuren die u hebt geregistreerd;
 8. Om u de kans te bieden om actief deel te nemen aan onze activiteiten, met inbegrip van de fora, discussies, seminaries, afspraken of andere evenementen en om deze activiteiten te beheren;
 9. Om klachten te behandelen;
 10. Om spontane kandidaturen en antwoorden op een jobaanbieding te beheren;
 11. Om vragen om toegang, rechtzetting enz. te beheren;
 12. Om de geldende wettelijke en reglementaire verplichtingen na te leven (met inbegrip van de wetten buiten die van het land waar u zelf verblijft), zoals de wetgeving ter bestrijding van witwaspraktijken en de financiering van terrorisme, om te antwoorden op vragen van de gerechtelijke en administratieve overheden (ook die buiten het land waar u zelf verblijft).

De wettelijke basis voor de verwerking is de volgende:

 • De instemming van de betrokkene, die zijn instemming op elk moment kan intrekken (zonder dat dit de wettelijkheid op de helling zet van de verwerking die gebaseerd was op de instemming voorafgaand aan de intrekking ervan) (doeleinden 1 tot 9);
 • De verwerking is nodig voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (inzonderheid voor spontane kandidaturen en antwoorden op een jobaanbieding die op onze website staat) (doeleinde 10);
 • Het gewettigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking (doeleinde 7);
 • Een wettelijke verplichting (doeleinden 11 en 12).

Indien we andere gegevens zouden inzamelen of de Persoonsgegevens voor andere dan de voormelde doeleinden zouden verwerken, dan zullen we informatie over dit nieuwe doeleinde alsook elke andere nodige informatie verstrekken vooraleer we met de nieuwe verwerking beginnen. Voor bepaalde van onze activiteiten gelden aanvullende bepalingen en voorwaarden die bijkomende informatie zouden kunnen bevatten over de manier waarop we uw Persoonsgegevens gebruiken en verspreiden. We adviseren u daarom om deze aandachtig te lezen.

We gebruiken geen besluitvormingstechnieken die gebaseerd zijn op een geautomatiseerde verwerking die voor de betrokkene juridische gevolgen teweegbrengen of die hem aanzienlijk raken.

XXX mag aan de volgende personen en entiteiten toegang tot de Persoonsgegevens geven:

 • Externe derde dienstverleners/dienstverleensters, zoals experten, dienstverleners/dienstverleensters inzake informaticasystemen, support, hosting, inzake drukwerken en andere gelijkaardige derde-verkopers/verkoopsters of dienstverleners/dienstverleensters die ons in uitbesteding bijstaan in het verrichten van onze activiteiten;
 • Overheidsdiensten of derden die betrokken zijn bij een rechtszaak of die krachtens een wettelijke verplichting toegang hebben;
 • Andere derden met wie we mogelijk Persoonsgegevens delen in het kader van een lopende of geplande reorganisatie, fusie, verkoop, gemeenschappelijke ondernemingen, overdracht, overdracht van portefeuille of andere transactie die geheel of gedeeltelijk met onze activiteiten samenhangt.

XXX draagt geen gegevens over buiten de Europese Unie.

XXX neemt de gepaste technische en organisatorische maatregelen die voldoen aan de toepasbare Wetten inzake privacy en gegevensbescherming. Als u redenen hebt om te denken dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bij voorbeeld als u de indruk hebt dat de veiligheid van uw Persoonsgegevens aangetast zou kunnen zijn), gelieve ons dat dan meteen te melden.

Wanneer XXX Persoonsgegevens aan een dienstverlener/dienstverleenster verstrekt, dan moet die dienstverlener/dienstverleenster aandachtig uitgekozen worden en op zijn/haar beurt de gepaste maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de Persoonsgegevens te waarborgen.

XXX treft de redelijke maatregelen om te zorgen dat de verwerkte Persoonsgegevens betrouwbaar zijn voor het beoogde doel, en zo precies en volledig mogelijk als nodig om de in dit Beleid beschreven doelstellingen correct te realiseren.

De betrokken persoonsgegevens worden 5 jaar bewaard [vanaf ] ons laatste contact of volgens de wettelijke verplichtingen of een specifiek Beleid inzake persoonsgegevens.

De gegevens van kandidaten worden 12 maanden vanaf de verzending van de kandidaatstelling bewaard.

Als u aan XXX Persoonsgegevens over andere personen verstrekt, dan stemt u ermee in (a) om de betrokkene op de hoogte te brengen over de inhoud van dit Beleid inzake bescherming van Persoonsgegevens, en (b) om de wettelijk vereiste instemming te bekomen om de Persoonsgegevens van de betrokkene in te zamelen, te gebruiken, te verspreiden en over te dragen (met inbegrip van een grensoverschrijdende overdracht) in overeenstemming met dit Beleid.

U hebt het recht tot inzage in uw gegevens, tot aanpassing van uw gegevens, tot bezwaar tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens en u kan in bepaalde gevallen vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, de verwerking ervan te beperken of ze over te dragen. Gelieve ons te contacteren op het adres mail dpo@ilot.be met het bewijs van uw identiteit (op basis van een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart), met alle verzoeken, of als u vragen hebt of ongerust bent over de manier waarop we met uw Persoonsgegevens omgaan. Gelieve op te merken dat voor bepaalde Persoonsgegevens het recht tot inzage, tot aanpassing en tot bezwaar tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens en het recht om te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen, de verwerking te beperken of ze over te dragen, niet geldt op basis van de AGV en de Belgische wetten inzake bescherming van de privacy.

We herzien de regels in dit Beleid regelmatig en we behouden ons het recht voor om deze op elk moment te wijzigen wanneer onze activiteiten en de wettelijke vereisten veranderen. We zullen u op de hoogte houden van deze eventuele wijzigingen.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop we uw Persoonsgegevens verwerken en u het gevoel hebt dat contact met ons het probleem niet gaat oplossen, dan kan u - op basis van de geldende wetten inzake de bescherming van de privélevenssfeer -  een klacht neerleggen bij de bevoegde toezichthouder: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/