fbpx

Beleid m.b.t. de Persoonsgegevens van personen die op een vacature reageren

Verantwoordelijke voor de verwerking: ‘t Eilandje, met maatschappelijke zetel in de Kerkstraat 73 – 1060 Brussel. De functionaris voor de gegevensbescherming (Data Protection Officer)/ contactpersoon voor GDPR is Jacques Folon.

‘t Eilandje verbindt zich ertoe om de privacy te respecteren van de mensen die ze in het kader van haar activiteiten ontmoet.

Dit Privacybeleid (hierna het Beleid genoemd) beschrijft hoe we de Persoonsgegevens beheren die we bekomen op basis van formulieren, inschrijvingen op de website, telefoontjes, mails en andere communicatie met ons.

We verwerken uw persoonsgegevens volgens alle wettelijke bepalingen in verband met de bescherming van de persoonsgegevens.

Door dit beleid te aanvaarden, door van de diensten van ‘t Eilandje gebruik te maken, door u te registreren voor een evenement van 't Eilandje of door op enige andere manier uw persoonsgegevens in te vullen, erkent en aanvaardt u de bepalingen van het Beleid en de verwerking en overdracht van persoonsgegevens die in overeenstemming met dit Beleid gebeuren.

De Persoonsgegevens die we in het kader van onze contacten opvragen, zijn:

Persoonlijke informatie:

 • Fiche met contactgegevens
  • Naam en voornaam
  • Privé en werkadres
  • E-mail
  • Telefoon op het werk, fax en mobiel telefoon
  • Gender
  • Geboorteplaats en -datum (indien meegedeeld)
 • De gegevens die in het gevraagde CV zijn opgenomen

We gebruiken deze Persoonsgegevens:

 1. Om te antwoorden op uw vragen en om met u en anderen te communiceren in het kader van onze activiteiten.
 2. Om u de kans te bieden toegang te krijgen tot de informatie die we online ter beschikking stellen van de gebruikers/gebruiksters van onze diensten;
 3. Om uw kandidatuur voor een vacature te beheren;
 4. Om beslissingen te nemen over het feit om u diensten te verstrekken;
 5. Om onderzoeken en marktonderzoeken verrichten, met inbegrip van tevredenheidsonderzoeken;
 6. Om u de kans te bieden om actief deel te nemen aan onze activiteiten, met inbegrip van de fora, discussies, seminaries, afspraken of andere evenementen en om deze activiteiten te beheren. Voor bepaalde van die activiteiten gelden aanvullende bepalingen en voorwaarden die bijkomende informatie zouden kunnen bevatten over de manier waarop we uw Persoonsgegevens gebruiken en verspreiden. We adviseren u daarom om deze aandachtig te lezen.
 7. Klachten te behandelen.
 8. De vragen om toegang, rechtzetting enz. te beheren.
 9. De toepasbare wettelijke en reglementaire verplichtingen naleven (met inbegrip van de wetten buiten die van het land waar u zelf verblijft), zoals de wetgeving ter bestrijding van witwaspraktijken en de financiering van terrorisme, antwoorden op vragen van de gerechtelijke en administratieve overheden (ook die buiten het land waar u zelf verblijft).

De wettelijke basis voor de verwerking is de volgende:

 • De verwerking is nodig voor de uitvoering (i) van een contract waarbij de betrokkene partij is of (ii) van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden genomen (doeleinden 1 tot 7);
 • De verwerking is nodig op basis van een wettelijke verplichting (doeleinden 8 en 9)

Indien we de Persoonsgegevens voor andere dan de in dit artikel vermelde doeleinden zouden verwerken, dan zullen we informatie over dit nieuwe doeleinde alsook elke andere nodige informatie verstrekken voor we met de nieuwe verwerking beginnen.

We gebruiken geen besluitvormingstechnieken die gebaseerd zijn op een geautomatiseerde verwerking die voor de betrokkene juridische gevolgen teweegbrengen of die hem aanzienlijk raken.

‘t Eilandje mag aan de volgende personen en entiteiten toegang tot de Persoonsgegevens geven:

 • Externe derde dienstverleners/dienstverleensters, zoals verzekeringsmaatschappijen, experten, dienstverleners/dienstverleensters inzake informaticasystemen, steun, hosting, inzake drukwerken en andere gelijkaardige derde-verkopers/verkoopsters of dienstverleners/dienstverleensters die ons in uitbesteding bijstaan in het verrichten van onze activiteiten;
 • Overheidsdiensten of derden die betrokken zijn bij een rechtszaak of die krachtens een wettelijke verplichting toegang hebben, meer bepaald in het kader van een subsidiëring of een audit;
 • Andere derden met wie we mogelijk Persoonsgegevens delen in het kader van een lopende of geplande reorganisatie, fusie, verkoop, gemeenschappelijke ondernemingen, overdracht, overdracht van portefeuille of andere transactie die geheel of gedeeltelijk met onze activiteiten samenhangt.

‘t Eilandje draagt geen gegevens over buiten de Europese Unie.

‘t Eilandje neemt de gepaste technische en organisatorische maatregelen die voldoen aan de toepasbare Wetten inzake privacy en gegevensbescherming. Als u redenen hebt om te denken dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bij voorbeeld als u de indruk hebt dat de veiligheid van uw Persoonsgegevens aangetast zou kunnen zijn), gelieve ons dat dan meteen te melden.

Wanneer ‘t Eilandje Persoonsgegevens aan een dienstverlener/dienstverleenster verstrekt, dan moet die dienstverlener/dienstverleenster aandachtig uitgekozen worden en op zijn beurt de gepaste maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de Persoonsgegevens te waarborgen.

‘t Eilandje treft de redelijke maatregelen om te zorgen dat de verwerkte Persoonsgegevens betrouwbaar zijn voor het beoogde doel, en zo precies en volledig mogelijk als nodig om de in dit Beleid beschreven doelstellingen correct te realiseren.

De Persoonsgegevens van personen die voor een bepaalde functie gesolliciteerd hebben, worden vernietigd

 • meteen nadat aan u werd gemeld dat u de job niet hebt;
 • 12 maanden nadat we u hebben gemeld dat we uw kandidatuur in onze wervingsreserve zouden opnemen.

Als u aan ‘t Eilandje Persoonsgegevens over andere personen verstrekt, dan stemt u ermee in: (a) om de betrokkene op de hoogte te brengen over de inhoud van dit Beleid inzake bescherming van Persoonsgegevens, en (b) om de wettelijk vereiste instemming te bekomen om de Persoonsgegevens van de betrokkene in te zamelen, te gebruiken, te verspreiden en over te dragen (met inbegrip van een grensoverschrijdende overdracht) in overeenstemming met dit Beleid.

U hebt het recht tot inzage in uw gegevens, tot aanpassing van uw gegevens, tot bezwaar tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens en u kan in bepaalde gevallen vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, de verwerking ervan te beperken of ze over te dragen. Gelieve ons te contacteren op info@ilot.be met het bewijs van uw identiteit (kopie van de voorkant van uw identiteitskaart), met alle verzoeken, of als u vragen hebt of ongerust bent over de manier waarop we met uw Persoonsgegevens omgaan. Gelieve op te merken dat voor bepaalde Persoonsgegevens het recht tot inzage, tot aanpassing en tot bezwaar tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens en het recht om te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen, de verwerking te beperken of ze over te dragen, niet geldt op basis van de AGV en de Belgische wetten inzake bescherming van de privacy.

We herzien de regels in dit Beleid regelmatig en we behouden ons het recht voor om deze op elk moment te wijzigen wanneer onze activiteiten en de wettelijke vereisten veranderen. We zullen u op de hoogte houden van deze eventuele wijzigingen.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop we uw Persoonsgegevens verwerken en u het gevoel hebt dat contact met ons het probleem niet gaat oplossen, dan kan u - op basis van de geldende wetten inzake de bescherming van de privélevenssfeer - een klacht neerleggen bij de bevoegde toezichthouder: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be